Sławsko Dolne 17A, 88-320 Strzelno biuro@civitas-slawsko.pl +48 693 713 452

Statut

Statut Stowarzyszenia „CIVITAS SŁAWSKO DOLNE”

 Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie „CIVITAS SŁAWSKO DOLNE”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Sławsko Dolne.
 3. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
 4. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 §3

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 §4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
 2. Działalność stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia także osoby niebędące jego członkami, zwani wolontariuszami.

§5

 1. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym je znakiem graficznym według wzoru zatwierdzonego przez władze Stowarzyszenia
 2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 §6

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, charytatywnej na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji społeczeństwa lokalnego, a także wykorzystanie i promowanie zasobów dziedzictwa przyrody, kultury i tradycji, wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego, promowanie walorów turystycznych, poprawa jakości życia, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działania informacyjne, promocyjne i wydawnicze służące realizacji celu statutowego
 2. Współdziałanie z innymi organizacjami tego typu w kraju i za granicą
 3. Działalności integrujące wszystkich mieszkańców społeczności lokalnej i członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
 4. Doradztwa i pomocy organizacyjnej lub rzeczowej dla członków Stowarzyszenia i innych osób oraz podmiotów współpracujących w realizacji celów statutowych
 5. Działalności oświatowej takiej jak kursy, szkolenia, spotkania, prelekcje, pokazy, panele dyskusyjne, konferencje i wykłady tematyczne
 6. Działalność w zakresie oświaty, wychowania, nauki, techniki, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
 7. Organizowanie obozowisk i baz wypoczynkowych dzieci i młodzieży
 8. Działalności dobroczynnej w formie imprez i zbiórek charytatywnych w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową
 9. Organizowanie i udział w imprezach kulturalnych o zasięgu zarówno lokalnym jak i regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
 10. Różne formy działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, warsztatowej, seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej
 11. Fundusze stypendialne
 12. Fundusze ze środków unijnych, państwowych i samorządowych na realizacje celów statutowych
 13. Wspieranie rozwoju infrastruktury zapewniającej realizacje celów statutowych
 14. Strony internetowe o tematyce związanej z celami statutowymi
 15. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i kształtowania postaw pro-ekologicznych społeczności lokalnej
 16. Organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność statutową stowarzyszenia
 17. Organizację czasu wolnego rodzin poprzez aktywny wypoczynek i wycieczki
 18. Praca na rzecz dzieci i młodzieży oraz współpracę z nimi
 19. Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowej i aktywizacji zawodowej społeczeństwa lokalnego
 20. Działania integrujące mieszkańców społeczeństwa lokalnego z różnych środowisk
 21. Przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym
 22. Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, aktywizacji zawodowej oraz działalności gospodarczej mieszkańców
 23. Inicjatywy edukacyjno-kulturalne i artystyczne oraz wymianę doświadczeń zawodowych i gospodarczych
 24. Działania prowadzone na rzecz udziału w życiu publicznym i politycznym
 25. Promowanie szczególnie uzdolnionych mieszkańców
 26. Działalność charytatywna i pomoc społeczna
 27. Promocję i organizację wolontariatu
 28. Podejmowanie działań promujących ochronę środowiska naturalnego i politykę zdrowotną
 29. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
 30. Podejmowanie i wspieranie działań mających na celu promocję i rozwój turystyki oraz agroturystyki lokalnej
 31. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich
 32. Doradztwo prawne i zawodowe, w tym również organizację punktów doradztwa i poradnictwa
 33. Działania na rzecz poprawy infrastruktury sołectw, komitetów osiedlowych i ich mieszkańców

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 §8

 1. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3.  
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 3. Nabycie członkostwa następuje poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze stosownej uchwały, podjętej po rozpatrzeniu deklaracji członkowskiej.

§9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkowską i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1. biernego i czynnego prawa wyborczego na zasadach określonych postanowieniami niniejszego statutu,
  2. uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenia
  3. składać wnioski i opinie oraz inspirować działania zmierzające do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
  4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami
 3. Członek zwyczajny stowarzyszenia jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania oraz sumiennego wykonywania postanowień statutu Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz
  2. dbania o dobre imię Stowarzyszenia
  3. popieranie działalności podejmowanych przez Stowarzyszenie i branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia
  4. regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich w wysokości określonej przez uchwałę Stowarzyszenia

§10

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający mają prawo do:
  1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym
  2. uczestniczenia w przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie
 3. Członek wspierający jest zobowiązany do:
  1. godnego reprezentowania Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię
  2. służenia radą i wsparciem w zadeklarowanym zakresie Stowarzyszeniu i jego członkom

§11

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy:
  1. jest zwolniony z obowiązku uiszczania składki członkowskiej
  2. ma prawo uczestniczyć w przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie
  3. ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.

§12

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
 2. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
 3. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
  1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 5. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 §13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§14

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§15

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków

§16

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

§17

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołania od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

 Zarząd

 §18

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 2 członków, w tym prezesa i wiceprezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu.
 3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§19

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
  3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
  5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  7. zwoływanie Walnego Zebrania,
  8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§20

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§21

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 §22

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
  4. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności
  5. wpływy z nawiązek
  6. kredyty i pożyczki bankowe
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa Zarządu.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§23

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 §24

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.